خطاهای سیستمیک در بخش تصویربرداری سینه در مرکز علوم پزشکی سادبری شمال