شرکت های بیمه LTD ادعاهای کووید طولانی مدت را رد می کنند