آسیب به هنگام تولد و زمان آسیب: تصویربرداری از مغز