جلوگیری از دعاوی انحصار وراثت : چالش هایی که ممکن است پیش بیاید